Skip to main content

Algemene Voorwaarden Alles uit de soep

Wij houden niet van kleine lettertjes maar wel van duidelijkheid. Voor u en voor ons. Lees daarom even de voorwaarden door die wij kort en krachtig voor u op een rij hebben gezet.

Algemeen

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Alles uit de soep zijn bevestigd.
 2. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
 3. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 4. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW (food) tenzij anders vermeld.
 5. De looptijd van een optie/offerte is 4 weken.

Betaling

 1. De betaling geschiedt voorafgaand aan de levering, mits en waar van toepassing op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.
 2. Bij de “Alles uit de soepenkaart” worden de kosten vooraf betaald.
 3. Facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de vastgestelde datum betaald, dan is Alles uit de soep gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.
 4. Klachten over de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.

Annuleringen / wijzigingen

 1. U kunt uw bestelling of het aantal personen (tot maximaal 20 personen) tot maximaal 2 dagen voor de levering wijzigen.
 2. U kunt uw bestelling of het aantal personen (vanaf 20 personen) tot maximaal 4 dagen voor de levering wijzigen.
 3. Bij annulering van catering (soepbuffetten, catering bedrijven en restaurants) binnen 24 uur voor de afgesproken datum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.

Schade

 1. Schade aan geleverd materiaal in bruikleen dient direct na levering gemeld te worden.
 2. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen, wordt in rekening gebracht.
 3. Alles uit de soep voorziet haar klanten van een mondelinge gebruikersinstructie en stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van geleverd en uitgeleend materiaal.

Aansprakelijkheid

 1. Bij aflevering van onze producten worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van producten van Alles uit de soep is de klant zelfverantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
 2. Bij de levering van producten van Alles uit de soep is de klant zelfverantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de bestelling. Wanneer er niemand aanwezig is en er is niets afgesproken over het afgeven van de bestelling op een ander adres, wordt in eerste instantie telefonisch contact opgenomen via het opgegeven telefoonnummer. Bij geen gehoor wordt de bestelling weer meegenomen en kan deze in overleg nog opgehaald worden bij Alles uit de soep.
 3. Alles uit de soep is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Alles uit de soep.

Levering

 1. Bestellingen binnen een straal van 6 km rond Leende worden gratis bezorgd.
 2. Bij bestellingen buiten de straal van 6 km rond Leende wordt € 0,50 per kilometer berekend tenzij anders overeengekomen.
 3. De bezorgkosten per kilometer worden berekend c.q. gefactureerd vanaf 6 km vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf (Lindenlaan 2 in Leende).
 4. Wijzigingen in abonnementen moeten wederzijds (via de website) uiterlijk 2 weken van tevorendoorgegeven worden. (vakantie, opzegging e.d.)

www.allesuitdesoep.nl | dechef@allesuitdesoep.nl | Lindenlaan 2, 5595 AM Leende | +31629561051